Tel: +40 359 410556 E-mail: contact@capdd-bihor.org

Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversităţii în ROSPA0115 Defileul Crişului Repede – Valea Iadului prin elaborarea planului de management

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Mar 24, 2018

0

Descriere proiect

Scris in : Informatii proiect pe de : admin_poim

Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor derulează în perioada 22 decembrie 2017 – 30 noiembrie 2020, cu un buget total în valoare de 5.745.029,86 lei, din care contribuție din Fonduri UE 4.883.275,38 lei și contribuție din Bugetul Statului 861.754,48 Lei, proiectul „Îmbunătățirea stării de conservare a biodiversității în ROSPA 0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului prin elaborarea Planului de Management” – SMIS 105894 în situl Natura 2000 ROSPA0115. Proiectul este finantat prin Axa 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a situritor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1. Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate.

Aria naturală protejată de interes avifaunistic ROSPA0115 Defileul Crișului – Valea Iadului a fost declarată în anul 2011. Peste aria specială de protecţie avifaunistică ROSPA0115 (cu suprafață totală de 17.162 ha) se suprapun parţial 2 situri de importanţă comunitară:
ROSCI0062 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului – zona de suprapunere are o suprafaţă de 11.374 ha
ROSCI0262 Valea Iadului – zona de suprapunere are o suprafaţă de 371 ha

De asemenea, situl vizat se suprapune peste rezervaţiile naturale Defileul Crișului Repede, Peștera Vântului, Peștera cu apă din Valea Leșului.

Prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2015 au fost elaborate planurile de management: Plan integrat de management al siturilor de importanţă comunitară ROSCI0262 Valei Iadei și ROSPA0115 Defileul Crișului Repede -Valea Iadei (zona de suprapunere a ROSPA cu ROSCI) și Plan de management al sitului Natura 2000 ROSCI0062 Defileul Crișului Repede – Pădurea Craiului.

Proiectul de faţă vizează suprafața de 16.791 ha din aria specială de protecţie avifaunistică ROSPA0115 Defileul Crișului – Valea Iadului (care are suprafața totală de 17..162 ha), adică doar partea care nu se suprapune peste ROSCI0262 Valea Iadei (16791 ha), deoarece aceasta nu a fost studiată și nu au fost elaborate măsuri de conservare pentru speciile de păsări pentru care a fost declarat situl.

Echipa de implementare a proiectului este formată din:

  • Manager proiect – Andrei Acs
  • Asistent manager proiect – Diana Popa
  • Responsabil tehnic – Alina Pitic
  • Responsabil financiar – Ioana Iacabas
  • Responsabil achizitii – Delia Alexandru
  • Expertii comunicare: Florin Budea, Vlad Barbu

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectiv principal: Elaborarea unui plan de management viabil, creșterea gradului de conștientizare a populaţiei și întărirea capacităţii instituţionale de administrare pentru situl Natura 2000 ROSPA0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului.

Scopul proiectului îl reprezintă crearea premiselor pentru îmbunătăţirea/menţinerea stării favorabile de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar și a habitatelor caracteristice acestora pe suprafaţa sitului ROSPA0115 Defileul Crișului Repede – Valea Iadului.
Obiectivele specifice ale proiectului

O.1. Creșterea gradului de cunoaștere știinţifică a sitului și îmbunătăţirea statutului de conservare a speciilor și habitatelor acestora prin elaborarea măsurilor de management a speciilor de păsări și introducerea lor într-un plan de management coerent și viabil.

Chiar dacă implementarea reţelei Natura 2000 s-a făcut ţinând cont de distribuţia speciilor de interes comunitar, în vederea formării unei imagini corecte și complete asupra zonelor de distribuţie și pentru administrarea eficientă a acestora, este necesară o descriere completă a sitului și din punct de vedere a factorilor abiotici, dar și a celor antropici (categorii de folosinţă, proprietate, context socio-economic etc.)

De asemenea, inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor de interes comunitar reprezintă punctul de plecare în realizarea unui plan de management conform cu realitatea din teren, fundamentat pe date știinţifice actuale. Odată cu inventarierea, se va realiza și cartarea în GIS a distribuţiei acestora, acest pas fiind esenţial pentru implementarea planului de management, care depinde strict de localizarea obiectivelor de conservare.

Urmează realizarea planului de management, un pas esenţial pentru administrarea eficientă a oricărei arii protejate, necesitatea acestora fiind cu atât mai necesară în cazul siturilor Natura 2000 cu cât acestea includ atât terenuri aflate în proprietatea statului, dar și terenuri proprietate privată. Prin urmare, în multe situaţii, obiectivele de conservare interferează cu interesele comunităţilor, putând genera dezvoltarea durabilă în unele cazuri.

O.2. Conștientizarea populaţiei privind importanţa conservării biodiversităţii în siturile NATURA 2000

Implicarea activă a factorilor interesaţi este esenţială luând în considerare faptul că reţeaua ecologică Natura 2000 nu reprezintă o reţea de arii naturale strict protejate, ci promovează un echilibru între natură și societatea umană. Astfel, este necesară informarea și colaborarea cu toţi factorii interesaţi din zona de impact a sitului vizat încă din fazele incipiente ale elaborării studiilor și planului de management.

Pe lângă activităţile de informare și conștientizare privind reţeaua Natura 2000 și valorile naturale din situl vizat, se va viza și cooptarea/cointeresarea acestora în administrarea siturilor vizate și stabilirea unor relaţii de colaborare cu comunităţile locale. Activităţile prevăzute a se realiza sunt: Creșterea nivelului de conștientizare și informare a comunităţilor locale privind valorile naturale din sit în vederea dezvoltării unei relaţii simbiotice între dezvoltarea economică și obiectivele de conservare.

O.3. Întărirea capacităţii instituţionale a Administratorului în vederea îmbunătăţirii gestionării sitului Natura 2000 vizat de proiect.

Structurile administrative din Romania care au în gestionare ariile protejate trebuie să își dezvolte capacităţile de management astfel încât să poată pune în aplicare obiectivele strategice în domeniul protecţiei biodiversităţii asumate la nivelul UE. Este imperios necesar ca cei care gestionează arii protejate să își modifice poziţia de la cea statică de ”păzitor” a zonelor vizate la una pro-activă care impulsionează prin exemple si acţiuni constructive schimbarea mentalităţii și cointeresează comunităţile locale în conservarea valorilor ariilor protejate.

Reprezentanţii Beneficiarului/Administraţiei sunt cei care cunosc cel mai bine zona sitului și pot disemina cele mai valoroase informaţii, de aceea se impune dezvoltarea unei serii de abilităţi de comunicare și management în randul acestora, astfel încât intervenţiile lor în comunitate să devină mai răsunătoare.

Categoriile de turiști care frecventează teritoriul sitului vizat pot fi dintre cele mai variate, iar în aceste condiţii reprezentanţii Administraţiei trebuie să fie pregătiţi să interacţioneze constructiv cu aceștia pe mai multe paliere: conștientizare în ceea ce privește acţiunile distructive, prezentare trasee și reguli de siguranţă pentru turiștii interesaţi de drumeţii etc., creșterea vizibilităţii sitului și a potenţialului de ecoturism, discuţii și îndrumări pentru facilitarea activităţilor de cercetare.

Leave a Reply